Wydawnictwo PŁ publikuje tylko i wyłącznie książki pracowników Politechniki Łódzkiej, którzy mają zagwarantowane przez Dziekana finansowanie kosztów wydania. Przedmiotem publikowania przez Wydawnictwo są monografie, podręczniki, skrypty i materiały konferencyjne. Koszt wydania publikacji w całości obciąża jednostkę (wydział) i obejmuje: cenę druku, honorarium recenzenta/recenzentów oraz inne opcjonalne koszty: honorarium autorskie, wynagrodzenie projektanta okładki itp.

Wydawnictwo organizuje i koordynuje proces wydawniczy oraz przygotowuje do podpisania umowy wydawnicze i licencyjne. Wydawnictwo ma prawo odmówić przyjęcia do druku utworu niespełniającego podstawowych wymogów poprawności językowej lub prezentującego niski poziom merytoryczny.

 

1 – zlecenie druku i wstępna kalkulacja
 • Wniosek wydawniczy (pobierz PDF/DOCX) na wydanie publikacji jest zamieszczony w zakładce Informacje dla Autorów lub można go otrzymać w Wydawnictwie.
 • Pierwszą stronę druku wypełnia Zleceniodawca, drugą (dotyczącą kalkulacji wydawniczej) Wydawnictwo.
 • Układ materiałów w publikacji składanej do Wydawnictwa: strona tytułowa, spis treści, wykazy skrótów i oznaczeń, wstęp/przedmowa, tekst główny z przypisami, aneksy, bibliografia, indeksy, wykazy ilustracji, tabel itp., streszczenia.
 • Instrukcje wydawnicze są zamieszczone w zakładce Informacja dla Autorów.
 • Notki informacyjne: Autorzy są proszeni o przygotowanie krótkiej notki o książce (na stronę www oraz na 4. stronę okładki).
 • Ostateczną wersję pracy Autor dostarcza do Wydawnictwa w wersji elektronicznej (mailowo, na USB lub innych nośnikach).

2 – proces recenzowania
 • Wydawnictwo przesyła publikację do wybranych recenzentów (druki recenzji są zamieszczone w zakładce Informacje dla Autorów lub można je otrzymać w Wydawnictwie).
 • Przy podręcznikach, monografiach i rozprawach habilitacyjnych obowiązują dwie recenzje, a przy wydawnictwach dydaktycznych (dawnych skryptach) i artykułach - minimum jedna.
 • Jeżeli honorarium recenzenta zostało uwzględnione w kalkulacji, Wydawnictwo wystawia umowy o dzieło i rachunki dla recenzentów.
 • Prace redakcyjne zaczynają się dopiero po otrzymaniu tekstu z naniesionymi poprawkami i sugestiami recenznetów przez autora/autorkę. 

3 prawo autorskie
 • Książki przekazywane do Wydawnictwa PŁ powinny być wolne od wad dotyczących wykorzystania treści z innych publikacji naukowych i przestrzegać dobrych praktyk cytowania.
 • Każdy tekst, nawet ze swojej poprzedniej książki, jeśli jest cytowany w całości, powinien być wyodrębniony jako cytat z podaniem źródła.
 • Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł, są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
 • Wydawnictwo sporządza i przekazuje autorom umowy wydawnicze lub licencyjne do wypełnienia i podpisania.

4 – redakcja
 • Redakcja publikacji realizowana jest przez redaktorów w Wydawnictwie PŁ.
 • Jest to redakcja językowa oraz formalno-porządkowa (sprawdzająca poprawność dzieła z punktu widzenia prawa, kompozycji wydawniczej, opisu bibliograficznego, konwersji pism itp.) - redakcja i korekta merytoryczna pozostają w gestii autora/ki, redaktorów publikacji i recenzentów.

5 – redakcja techniczna i przygotowanie składu
 • Praca trafia do działu składu i dostosowywana jest do wewnętrznych zaleceń Wydawnictwa PŁ.
 • Redakcja techniczna polega na  przygotowaniu kompozycji graficzno-typograficznej dzieła.
 • Koorekta techniczna obejmuje formatowanie tabel, rysunków i podpisów pod nimi, spisów treści, bibliografii itp. Na tym etapie sporządzane są też różnego rodzaju materiały dodatkowe, np. indeksy (jeśli wymaga tego publikacja).

6 korekta autorska
 • Praca jest przekazywana do autora/ki do korekty autorskiej w formie wydruku z naniesionymi poprawkami oraz pliku w formacie .pdf już sformatowanego przez dział składu po poprawkach z pierwszej korekty.
 • Na tym pliku powinny zostać naniesione ewentualne poprawki. 

7 – projekt okładki
 • Opracowanie okładki książki przez grafika, nieraz w kilku wariantach do wyboru.
 • Autor/ka może dostarczyć pracę razem z własną okładką, która potem jest przystosowywana do zasad Wydawnictwa PŁ, dodawane są takie elementy jak ISBN czy nazwa serii.

8 – wydruk próbny
 • Praca w formie dwóch plików (środki, okładka) jest przekazywana na nośniku CD do drukarni, z którą współpracuje wydawnictwo.
 • Drukarnia dostarcza do wydawnictwa wydruk próbny, który jest przeglądany ostatecznie i akceptowany przez redaktora do druku (w nielicznych przypadkach wydruk próbny chcą obejrzeć także autorzy).
 • To też ostatni moment aby poprawić ewentualne błędy – jeśli ich nie ma, to książka jest akceptowana do druku.

9 – wydruk i dystrybucja nakładu
 • Druk książki powinien zostać zrealizowany w ciągu kilku dni od dostarczenia drukarzowi zaakceptowanych plików. 
 • Z wydrukowanego nakładu Wydawnictwo przekazuje 18 egzemplarzy autorskich (w tym po jednym dla recenzentów, dziekana i pełnomocnika Wydziału ds. czasopism) oraz określoną liczbę egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek w ramach ustawy o egzemplarzach obowiązkowych.
 • Pozostała część nakładu jest przekazywana autorowi lub instytucji stojącej za zleceniem albo trafia do sprzedaży w księgarni.

10 – udostępnienie wersji cyfrowej
 • W zależności od tego, co zaznaczono w umowie wydawniczej, publikacji papierowej może towarzyszyć publikacja elektroniczna w cyfrowej bibliotece CYBRA lub repozytorium instytucjonalnym CYRENA.
 • Może to nastąpić jednocześnie z wersją drukowaną, po pół roku lub po roku od daty wydania wersji drukowanej.

Zakres prac nad publikacją 

1. Tekst dostarczony do Wydawnictwa PŁ w postaci pliku w edytorze tekstu wraz z kompletnym materiałem ilustracyjnym, wymagający pełnego cyklu prac redakcyjnych i wydawniczych

Wydawnictwo zapewnia pełną obsługę wydawniczą: przesłanie do recenzji, kompleksowe opracowanie redakcyjne (językowe, formalno-porządkowe i techniczne), skład, korekty redakcyjne i techniczne, sporządzenie indeksów, przygotowanie wskazanego lub dostarczonego materiału ilustracyjnego, projektowanie okładek, przygotowanie pliku PDF do druku oraz publikacji elektronicznych, druk, dystrybucję wersji papierowej, działania promocyjne. 

2. Publikacja kompletna, zredagowana (merytorycznie i językowo), sformatowana − przygotowana do druku, dostarczona do Wydawnictwa PŁ w formacie PDF

Publikacja wydawana pod względem merytorycznym, redakcyjnym i edytorskim na odpowiedzialność autorów/redaktorów naukowych. 

Zdarzają się też sytuacje, gdy książka jest już gotowa do druku, ma zlecenie, recenzje, ale nie potrzebuje procesu wydawniczego, redakcji, korekty, ani składu. Wtedy praca jest tylko ujednolicana do wymogów wydawnictwa, przeglądana technicznie i drukowana. W takim przypadku na stronie redakcyjnej umieszcza się formułę „Praca wydana z materiałów dostarczonych przez autorów”, co tak naprawdę znaczy, że Wydawnictwo PŁ nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne błędy.

Wydawnictwo zapewnia przygotowanie pliku PDF do druku, druk, dystrybucję wersji papierowej, działania promocyjne.